Posts by Category: Tin hoạt động của E4G

Chương Trình Phát triển Công Trình Bền vững Hợp tác giữa Việt Nam và Cộng Hòa Liên Bang Đức
Posted by
12 August

Chương Trình Phát triển Công Trình Bền vững Hợp tác giữa Việt Nam và Cộng Hòa Liên Bang Đức

Nhằm thúc đẩy và nâng cao năng lực trong lĩnh vực công trình bền vững tại Việt Nam, tổ chức phi chính phủ Công hòa liên bang Đức, Fairventures Worldwide,...
0 Comments Off on Chương Trình Phát triển Công Trình Bền vững Hợp tác giữa Việt Nam và Cộng Hòa Liên Bang Đức 1276 12 August, 2015 Tin hoạt động của E4G, Uncategorized more