Công trình hiệu quả năng lượng

Công trình hiệu quả năng lượng là công trình được thiết kế, cải tạo, hoặc vận hành để tiêu thụ ít năng lượng hơn một công trình bình thường.

Các công trình hiệu quả năng lượng được giới thiệu trong khuôn khổ website này là những công trình có ít nhất một giải pháp với mức độ tiết kiệm trong tiêu thụ năng lượng có thể tính toán được, và giải pháp này có thể áp dụng và nhân rộng tại Việt Nam và các quốc gia với cùng điều kiện khí hậu.

Thành phố: Đà Nẵng
Loại hình: Office Building
Năm: 2014
Diện tích sàn: 100000 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Others
Năm: 1997
Diện tích sàn: 5720 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Commercial Building
Năm: 2011
Diện tích sàn: 60185 m2
Thành phố: Đà Nẵng
Loại hình: Others
Năm: 2009
Diện tích sàn: 10010 m2
Thành phố: Khác
Loại hình: Hotel
Năm: 2008
Diện tích sàn: 19493 m2
Thành phố: Nha Trang
Loại hình: Hotel
Năm: 2006
Diện tích sàn: 16840 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Others
Năm: 2007
Diện tích sàn: 24535 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Office Building
Năm: 2010
Diện tích sàn: 24100 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Office Building
Năm: 2011
Diện tích sàn: 2233 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Office Building
Năm: 2009
Diện tích sàn: 7984 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Hotel
Năm: 1998
Diện tích sàn: 44205 m2
Thành phố: Hải Phòng
Loại hình: Hotel
Năm: 1998
Diện tích sàn: 7740 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Hotel
Năm: 1996
Diện tích sàn: 10770 m2
Thành phố: Hồ Chí Minh
Loại hình: Hotel
Năm: 1991
Diện tích sàn: 44205 m2
Thành phố: Khác
Loại hình: Hotel
Năm: 1997
Diện tích sàn: 0 m2
Thành phố: Hải Phòng
Loại hình: Mixed-use Building
Năm: 2005
Diện tích sàn: 84614 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Office Building
Năm: 2006
Diện tích sàn: 10000 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Hotel
Năm: 2012
Diện tích sàn: 000000 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Hotel
Năm: 0
Diện tích sàn: 0 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Office Building
Năm: 2001
Diện tích sàn: 4800 m2
Thành phố: Khác
Loại hình: Hotel
Năm: 1995
Diện tích sàn: 5212 m2
Thành phố: Hồ Chí Minh
Loại hình: Hotel
Năm: 1925
Diện tích sàn: 12881 m2
Thành phố: Khác
Loại hình: Hotel
Năm: 2007
Diện tích sàn: 1218 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Others
Năm: 2004
Diện tích sàn: 28167 m2
Thành phố: Hà Nội
Loại hình: Office Building
Năm: 1995
Diện tích sàn: 10000 m2
Thành phố: Hồ Chí Minh
Loại hình: Others
Năm: 1970
Diện tích sàn: 7450 m2
Thành phố: Khác
Loại hình: Others
Năm: 2005
Diện tích sàn: 0000 m2

Tổng cộng 27 Công trình hiệu quả năng lượng