Posted by

Nguyễn Đình Tuấn Phong

Nguyễn Đình Tuấn Phong
3 votes
Họ tên
:
Nguyễn Đình Tuấn Phong
Nghề nghiệp
:
Giảng viên
Chuyên môn
:

Kinh tế năng lượng

Đơn vị công tác
:
Đại học Điện lực
Kinh nghiệm
:

Ông Nguyễn Đình Tuấn Phong tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành Kinh tế năng lượng năm 2006 và trở thành giảng viên của Đại học Điện lực từ năm 2006 đến nay. Một số đề tài nghiên cứu khoa học ông đã và đang tham gia nghiên cứu: “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành Bia” (2009); “Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành Dệt May và ngành Cao Su” (2010); "Triển khai thí điểm mô hình quản lý năng lượng cho một số doanh nghiệp Việt Nam (02 doanh nghiệp)" (2012).

Website
:

0 Comments Off on Nguyễn Đình Tuấn Phong 1142 26 April, 2014 April 26, 2014
3 votes

Facebook Comments