Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Phụ tải nhiệt

Phụ tải nhiệt là năng lượng mà hệ thống điều hòa thông gió HVAC cần để bổ sung thêm hay loại bỏ đi trong một không gian nhằm mang lại sự tiện nghi cho người cư trú. Việc lựa chọn hệ thống HVAC hợp lý đòi hỏi phải nắm bắt…

Các giải pháp mới đăng