Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Thông gió ống khói và nguyên lý Bernoulli

Khối không khí ở trên cao có áp suất thấp khơn có thể đẩy gió qua công trình một cách thụ động. Thông gió ống khói lẫn thông gió bởi nguyên lý Bernoulli đều là thông gió thụ động sử dụng sự chênh lệch áp suất không khí để đẩy…

Các giải pháp mới đăng