Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Che nắng và chuyển hướng ánh sáng mặt trời

Che nắng là việc sử dụng các yếu tố công trình nhằm tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp nhằm tránh hấp thu quá nhiều ánh sáng hay nhiệt mặt trời. Chuyển hướng ánh sáng là việc sử dụng các yếu tố công trình để đưa ánh sáng đến những…

Các giải pháp mới đăng