Giải pháp thiết kế

Blog Archives

Kiểm soát Rò rỉ và Độ ẩm

Nước cũng có thể đi vào công trình qua lớp vỏ – ở trạng thái lỏng và hơi. Sự rò rỉ không mong muốn có thể là nguyên nhân chính cho vấn đề này. Điều này phụ thuộc vào sự di chuyển của hơi nước. Cần phải giải quyết vấn…

Các giải pháp mới đăng